Contact informatie

Europalaan-Oost 31 6075 EB Herkenbosch

+31 (0)475 202 010 info@hdjs.nl

Home > Privacyverklaring

Privacy beleid en statement

Privacyverklaring

Privacy

Het privacy beleid heeft betrekking op de manier waarop Zorggroep HD met persoonsgegevens omgaat. In de Wet bescherming persoonsgegevens zijn persoonsgegevens omschreven als alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Privacyreglement

Op de verwerking van je persoonsgegevens is het Privacyreglement van Zorggroep HD van toepassing. Daarin wordt gedetailleerd beschreven hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Privacy beleid Zorggroep HD.

In dit protocol staat beschreven hoe Zorggroep HD moet omgaan met persoonlijke gegevens van cliënten. Het gaat hierbij om het recht op informatie, inzage in het dossier, bescherming van privacy, overdracht van gegevens en zorgvuldige omgang en verwijdering van gegevens conform WGBO en WBP.

Dossier

De hulpverlener is verplicht een dossier aan te leggen over de gezondheid en algemene toestand en de begeleiding van de cliënt. Bovendien moet hij de cliënt meteen bij het eerste contact informatie geven over de dossiervorming en hem wijzen op zijn rechten: inzagerecht, recht om een verklaring toe te voegen aan het dossier, vernietigingsrecht. De gegevens in het dossier worden tien jaar bewaard, te rekenen vanaf het moment dat de gegevens in het dossier zijn opgenomen.

Persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverlener behoren niet tot het dossier. In persoonlijke werkaantekeningen beschrijft de hulpverlener bij wijze van geheugensteun zijn persoonlijke indrukken en overwegingen en zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Verstrekt hij schriftelijk of mondeling deze informatie aan een collega of derde, dan behoren ze wel tot het dossier en zijn dan ook ter inzage van de cliënt. Krijgen de werkaantekeningen een definitievere vorm, dan vat de hulpverlener deze samen in het dossier.

Inzage in het dossier en bescherming van privacy

De cliënt heeft recht op inzage in het dossier wanneer de cliënt ouder is dan 12 jaar. Dit recht op inzage kan worden beperkt ter bescherming van privacy van een ander, voor zover dit privacybelang zwaarwegend is. Op grond van deze bepaling kan bijvoorbeeld de informatie in het dossier over de vader afgeschermd worden voor de (gescheiden) moeder, of de informatie over de ouders kan worden afgeschermd voor de cliënt.

Het inzagerecht omvat ook het recht op een afschrift van het dossier. Indien de cliënt niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. (bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of minderjarig is dan oefenen alleen gezagvoerders het inzagerecht uit.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar oefenen cliënten zelf het inzagerecht uit en dienen de ouders toestemming te hebben van hun kind om het dossier in te zien, tenzij de cliënt niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

Is de cliënt of de ouder met gezag het niet eens met bepaalde informatie uit het dossier, dan kan hij of zij de hulpverlener vragen het dossier aan te vullen of te wijzigen. Indien de hulpverlener dit weigert mag de ouder of de cliënt een eigen verklaring laten opnemen in het dossier.

Overdracht van gegevens

Voor het overdragen van het dossier, bijvoorbeeld aan een andere instelling, is toestemming nodig van de cliënt of van zijn ouders die het gezag over hem uitoefenen. Dit gaat door middel van een toestemmingsformulier.

Zorgvuldige omgang en verwijdering van gegevens conform Wkkgz en WBP

Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. WBP staat voor Wet Bescherming Persoonsgegevens. De artikelen van de WBP omvat 83 artikelen verdeeld over 12 hoofdstukken.

De Wkkgz  regelt de onderwerpen kwaliteit en klachtrecht en verplicht zorgaanbieders om goede zorg te bieden.

Op verzoek van de cliënt of de ouders met gezag, moet de hulpverlener (bepaalde informatie uit) het dossier binnen drie maanden na verzoek vernietigen. De hulpverlener kan vernietiging alleen weigeren als het bewaren van de informatie van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt (bijvoorbeeld voor broers of zussen) of als de wet vernietiging niet toestaat.

De dossiers van Zorggroep HD bevinden zich in een beveiligde digitale omgeving en in een afgesloten ruimte. Enkel met toestemming kan iemand inzage verkrijgen in een dossier. Hierbij dient men zich aan de regels te houden zoals hierboven omschreven. Inzage hoeft dan ook niet meteen verleent te worden. Eerst moet gekeken worden of de persoon die inzage wenst wel inzage in het dossier mag hebben en vervolgens dient gevoelige informatie over derden afgeschermd te worden.

De bewaartermijn van dossiers is bij Zorggroep HD 10 jaar.

Privacy statement

Wij willen u hiermee informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Zorggroep HD BV wil transparant en open zijn omdat wij een kwalitatieve samenwerking en openheid hoog in het vaandel hebben staan.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Zorggroep HD BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we uw persoonsgegevens ontvangen

Als u gebruik maakt van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u contact opneemt met onze Zorg coördinator  per e-mail, telefoon contactformulier. In dit geval verwerken we o.a. uw telefoonnummer, e-mailadres of uw naam.

Ons Privacy Statement heeft betrekking op Zorggroep HD BV en de website van Zorggroep HD BV (www.zorggroephd.nl)  . Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Zorggroep HD BV en https://www.zorggroephd.nl/ Dit Privacy Statement hoort bij onze website en hier ook op vermeld

We gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van uw aanvraag van informatie of het afnemen van onze producten en/of diensten. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële, fiscale en overheidsverplichtingen. (zie privacy reglement)

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van aanvragen of die bijdragen aan het realiseren van een kwalitatieve samenwerking. Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere:.

Uw aanvraag kunnen verwerken en beheren.

Een administratie kunnen voeren.

U kunnen informeren t.b.v. nieuwe ontwikkelingen betreffende de zorg

Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.

De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze zorg en onze website.

Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.

Eventuele geschillen kunnen behandelen.

Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

Zorggroep HD BV Verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. We maken in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van relaties te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële, fiscale en overheidsverplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens minimaal zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens mits dit niet in gedrang komt met bovengenoemde verplichtingen.

U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door Zorggroep HD BV van uw gegevens voor commerciële doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van uw gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan uw kant.

U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Zorggroep HD BV in algemene zin, zowel bij Zorggroep HD BV als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

U kunt zich uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als u toestemming heeft gegeven dan kan uw adres of e-mailadres door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen d.m.v een nieuwsbrief . Dit kan gebeuren per post of e-mail. In iedere post of  e-mail hebben we een mogelijkheid opgenomen om u uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hdjs.nl om u uit te schrijven.

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Zorggroep HD BV omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan:

 

Zorggroep HD BV

t.a.v.  Ans Stoks

Europalaan oost 31

6075EB Herkenbosch


U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail sturen: info@hdjs.nl