Contact informatie

Europalaan-Oost 31 6075 EB Herkenbosch

+31 (0)475 202 010 info@hdjs.nl

Home > Algemene Voorwaarden

Zorggroep HD

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zorggroep HD B.V. te Herkenbosch, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Roermond.

In deze Algemene voorwaarden wordt onder Zorggroep HD B.V. verstaan Zorggroep HD B.V., evenals samenwerkingsverbanden met Zorggroep HD B.V.

De tekst van deze Algemene Voorwaarden is vastgelegd door de vennoten van Zorggroep HD B.V. en kan met algehele goedvinding van de vennoten worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking na verloop van een maand nadat de wijzigingen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Definities.

Cliënt/klant: degene die de zorg ontvangt.
Opdrachtgever: degenen die de opdracht voor de zorg verstrekt, en de zorg betaald.
Vertegenwoordiger: degenen die de klant vertegenwoordigt.
Medewerker: ingeschakelde deskundige die de zorg aan de cliënt verleent.
Zorg/dienstverleningsovereenkomst: de overeenkomst tussen Zorggroep HD B.V. en de cliënt waarbij Zorggroep HD B.V. zich jegens de cliënt verbindt tot hel leveren van zorg en/of behandeling en/of verblijf en/of diensten en/of producten aan de cliënt.
Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarbij is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur een cliënt in aanmerking komt voor een zorgaanspraak op grond van de AWBZ.

Artikel 1. Geldigheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger en Zorggroep HD B.V. voor het verlenen van zorg, verblijf, diensten en producten. Van deze Algemene voorwaarden wordt alleen afgeweken, als dit uitdrukkelijk is vastgelegd.

1.2 Zorggroep HD B.V. spant zich in de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger op het bestaan van de Algemene Voorwaarden te wijzen bij het aangaan van de overeenkomst. Wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is ontvangt de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. In ieder geval zijn deze Algemene Voorwaarden te allen tijde op enkel verzoek van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger verkrijgbaar en ontvangt de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger deze kosteloos.

1.3 Alle aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot het verlenen van zorg- en dienstverlening zijn vrijblijvend.

1.4 Zorggroep HD B.V. is eerst dan gebonden na ondertekening van de zorg/dienstverleningsovereenkomst door Zorggroep HD B.V. en de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger

Artikel 2. Werkwijze / zorgadvies en zorgcontract. / kwaliteit.

2.1 Zorggroep HD B.V. biedt aan de cliënt zorg en diensten die in goed onderling overleg met de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn afgestemd op zijn / haar persoonlijke, lichamelijke en geestelijke situatie. Zorggroep HD B.V. houdt daarbij zoveel als redelijkerwijs mogelijk, rekening met de wensen van de cliënt. Op de door Zorggroep HD geleverde zorg en diensten zijn het beheren en verstrekken van medicatie aan cliënt volledig uitgesloten. Cliënt zal geheel zelfstandig zijn/haar medicatie correct en tijdig moeten innemen en de medicatie op een veilige plek moeten opslaan. 

2.2 Alvorens Zorggroep HD B.V. met haar werkzaamheden feitelijk een aanvang zal maken, zal Zorggroep HD B.V. met de cliënt(of zijn wettelijke vertegenwoordiger) gezamenlijk een persoonlijk plan opstellen en invullen. Daarin wordt de aard en de omvang van de werkzaamheden, alsook de afspraken betreffende de uitvoering daarvan, nader beschreven en vastgelegd. Tevens wordt in het persoonlijk plan vermeld welke werktools voor de juiste uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door de klant c.q. door de opdrachtgever beschikbaar moeten worden gesteld. Voor zover door de klant c.q. door de opdrachtgever werkmaterialen moeten worden aangeschaft c.q. gehuurd, zal Zorggroep HD B.V. daarin adviseren.

2.3 Door het plaatsen van zijn handtekening onder het persoonlijk plan geeft de klant c.q. zijn wettige vertegenwoordiger toestemming voor het uitvoeren van de overeengekomen zorg.

2.4 De werkzaamheden worden door (medewerkers van) Zorggroep HD B.V. verricht op een zorgvuldige, vraaggerichte, vakbekwame en verantwoorde wijze zoals dal, onder de gegeven omstandigheden van een geval, van een redelijk handelende hulverlener, voortvloeiend uit de voor hem geldende professionele standaard kan en mag worden verlangd. Bedoelde werkzaamheden voldoen derhalve aan de daartoe vastgestelde en vast te stellen kwaliteitseisen en/of regelgeving.

2.5 De uitvoering van het zorgcontract wordt regelmatig met de klant c.q. zijn wettige vertegenwoordiger geëvalueerd, ten einde in onderling overleg te bezien of al dan niet bijstelling daarvan gewenst of noodzakelijk is. Van die evaluatie wordt schriftelijk verslag bijgehouden.

2.6 De mogelijkheid bestaat dat zich tussentijdse ontwikkelingen of gebeurtenissen voordoen die handelingen van verplegende/verzorgende aard noodzakelijk maken, die geen onderdeel uitmaken van het zorg/dienstverleningscontract. Om dergelijke handelingen te verrichten is toestemming van de klant cq zijn wettige vertegenwoordiger noodzakelijk, tenzij in een noodsituatie die toestemming niet dan wel niet tijdig door Zorggroep HD B.V. kan worden verkregen. In die situatie wordt die handeling achteraf met de klant c.q. wettige vertegenwoordiger besproken en eventueel aan de opdrachtgever gefactureerd, en zo nodig alsnog in het persoonlijk plan opgenomen.

2.7 Zorgaanvrager die met een PGB zorg inkoopt, dient over een geldige indicatie te beschikken. En een kopie van deze geldige indicatie overhandigen aan Zorggroep HD B.V.

Artikel 3. Informatieplicht van de klant/ veilige werkomgeving.

3.1 De cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger verstrekt aan Zorggroep HD B.V., zowel gevraagd als ongevraagd telkens en onverwijld alle relevante (medische) gegevens welke voor Zorggroep HD B.V. van belang zijn in verband met de correcte uitvoering van de aan haar verleende opdracht tot zorg-, en dienstverlening. De cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger staat voorts in voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens die worden verstrekt ten behoeve van het persoonlijk plan. De cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger zal daar waar noodzakelijk voor de goede vervulling van de werkzaamheden, redelijkerwijs zijn medewerking aan Zorggroep HD B.V. verlenen.

3.2 De cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger dient er voor zorg te dragen dat de apparatuur en de materialen die aan Zorggroep HD B.V.in verband met de uitvoering van deze overeenkomst ter beschikking worden gesteld deugdelijk zijn en technisch in goede staat van onderhoud verkeren.

Artikel 4. Dossier.

4.1 Zorggroep HD B.V. maakt gebruik van een zgn. dossier dat zowel voor de cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger alsook voor medewerkers van Zorggroep HD B.V. steeds beschikbaar is.

4.2 In het dossier worden alle gegevens vermeld en opgenomen die van belang zijn voor het verlenen van de overeengekomen hulp aan de klant.

4.3 De cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger kan in het dossier vragen, opmerkingen of commentaar noteren.

Artikel 5. Persoonlijke levenssfeer/ agressie/ ongewenste intimiteiten.

5.1 Zorggroep HD B.V. respecteert en beschermt de autonomie en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. De cliënt wordt met respect behandeld. Uiteraard verwacht Zorggroep HD B.V. dat ook de medewerker van Zorggroep HD B.V. door de cliënt op dezelfde wijze worden behandeld.

5.2 Indien een medewerker van Zorggroep HD B.V. bij de uitoefening van de werkzaamheden onverhoopt te maken krijgt met discriminatie, ongewenste intimiteiten of agressie, is de betrokken medewerker van Zorggroep HD B.V. gerechtigd om onmiddellijk zijn werk te staken. Dit laatste laat onverlet de plicht van De cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger tot onverminderde betaling van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 6. Privacy/ dossier/ geheimhoudingsplicht.

6.1 Zorggroep HD B.V. richt een dossier van de cliënt in. Daarin worden de voor de overeengekomen zorg noodzakelijke informatie en gegevens opgeslagen. De gegevens in het dossier worden maximaal 10 jaar bewaard nadat de gegevens zijn vervaardigd, tenzij de cliënt of diens vertegenwoordiger eerder om vernietiging daarvan vraagt.

6.2 De persoons- en zorggegevens van de cliënt worden beheerd conform een door Zorggroep HD B.V. vastgesteld Privacy reglement (AVG), dat voldoet aan wettelijke vereisten. Voor zover noodzakelijk geeft De cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger hierbij uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van bedoelde gegevens.

6.3 Zorggroep HD B.V. en medewerkers van Zorggroep HD B.V. betrachten strikte geheimhouding omtrent alle zaken en gegevens welke de cliënt betreffende en waarvan Zorggroep HD B.V. en medewerkers van Zorggroep HD B.V. weten of redelijkerwijs kunnen weten dat zij tot geheimhouding daarvan gehouden zijn. Aan derden worden geen inlichtingen over de cliënt verstrekt, tenzij dat geschiedt met toestemming van de cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger, dan wel indien Zorggroep HD B.V. daartoe op grond van de wet gehouden is. Onder derden worden in dit verband niet verstaan personen die door Zorggroep HD B.V. rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst en de verstrekking noodzakelijk is in het kader van de te verrichten zorg.

6.4 De cliënt heeft recht op inzage in en afschrift van de bescheiden in zijn dossier.

Artikel 7. Tarieven / verhindering cliënt/ betalingscondities.

7.1 bij het aangaan van het zorg/dienstverlenend contract wordt voor het zorgarrangement het aantal uren en het bijbehorende tarief en/of kostprijs vastgesteld. Tussentijds wijziging, behoudens het bepaalde in artikel 11, is het niet mogelijk, tenzij de zorgaanbieder hiermee schriftelijk instemt.

7.2 Zorggroep HD B.V.is gerechtigd om jaarlijks, met ingang van een nieuw kalenderjaar, het met de opdrachtgever overeengekomen zorgarrangement prijs te indexeren en aan te passen. Zorggroep HD B.V. zal de opdrachtgever daaromtrent tijdig ( in december van het lopende kalenderjaar) en schriftelijk informeren.

7.3 Zorggroep HD B.V. zal vierwekelijks aan de opdrachtgever factureren de werkzaamheden die ten behoeve van de cliënt zijn verricht. De factuur van Zorggroep HD B.V.is ten behoeve van de opdrachtgever deugdelijk en inzichtelijk op datum, het aantal afgenomen zorgarrangementen en de eventuele overige kosten.

7.4 Betaling van de factuur zal door de opdrachtgever binnen 7 dagen na factuurdatum plaatsvinden.

7.5 Een beroep door de opdrachtgever op aftrek of schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

7.6 Reclames ten aanzien van een gespecificeerde factuur ontheffen de opdrachtgever nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven termijn, van de overige posten op de nota.

7.7 Bij niet tijdige betaling van de factuur is Zorggroep HD B.V. bevoegd om -zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is- de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten.

.7.8 Indien en voor zover een cliënt enige achterstand in betaling jegens Zorggroep HD B.V. heeft, is Zorggroep HD B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, althans slechts tegen contante betaling tot levering over te gaan.

 1. In9dien en voor zover de cliënt onverhoopt verhinderd is waardoor de cliënt het zorgarrangement niet kan bijwonen dient de cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger dit minstens 3 dagen voor uitvoering telefonisch mede te delen. Zorggroep HD B.V.is gerechtigd om onverminderd aan de opdrachtgever het zorgarrangement in rekening te brengen.

Artikel 8. Verzekeringen

8.1 Zorggroep HD B.V. heeft adequate verzekeringen afgesloten tegen Wettelijke aansprakelijkheid en Beroepsaansprakelijkheid.

8.2 Iedere aansprakelijkheid van Zorggroep HD B.V.is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid of door de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Zorggroep HD B.V. wordt uitbetaald.

8.3 In geen geval is Zorggroep HD B.V. gehouden om aan de cliënt enige andere schade te vergoeden dan zuivere vermogensschade.

8.4 Indien en voor zover in voorkomend geval door de verzekeraar- om welke reden ook geen dekking wordt verleend, is de aansprakelijkheid van Zorggroep HD B.V. beperkt tot het bedrag van dan met de overeenkomst gemoeid is. Bij zorgovereenkomsten met een looptijd van drie maanden of meer zal de totale aansprakelijkheid beperkt zijn tot de door de zorgaanbieder te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.

8.5 Het bepaalde in artikel 8.4 is mede van toepassing op de door zorgaanbieder ingeschakelde derden.

8.6 De Zorgvrager is verplicht een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) af te sluiten voor de cliënt.

8.7 Zorgvrager is gehouden Zorggroep HD B.V.in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van Zorggroep HD B.V. te herstellen.

8.8 Zorggroep HD is niet aansprakelijk voor door derden veroorzaakte verlies, beschadiging , of diefstal van goederen van opdrachtnemer/ deelnemer.

Artikel 9. Behandeling van klachten.

9.1 Indien de cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger een klacht heeft omtrent de uitvoering door Zorggroep HD B.V. van de onderhavige overeenkomst zal de cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger die klacht zo spoedig mogelijk aan Zorggroep HD B.V. berichten.

9.2 Na kennisname van die klacht zal Zorggroep HD B.V. zo spoedig mogelijk met de cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger in overleg treden, teneinde te bezien of gezamenlijk een bevredigende oplossing kan worden bereikt.

9.3 Het bovenstaande laat onverlet dat de cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger steeds de mogelijkheid heeft om zich tot de Burgerlijke Rechter te wenden.

9.4 Alle overeenkomsten waarop deze Algemene en/of bijzonder voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze Algemene en/of bijzondere voorwaarden, worden beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 10. Toepasselijkheid.

10.1 Deze bijzondere voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op:

 1. de zorgvrager met een PGB.
 2. De zorgvrager met particuliere financiering anders dan een PGB.
 3. De zorgvraag middels een AWBZ indicatie, uitgezonderd de artikelen 7.3, 7.4 7.6 7.9 7.10 7.11
 4. De zorgvrager met een WMO indicatie
 5. De zorgvrager met een Jeugdwet indicatie
 6. De zorgvrager met een Jeugd reclassering indicatie

10.2 Het zorgarrangement komt tot stand op basis van de vraag van zorgvrager. verstrekt op verzoek van de zorgaanbieder een afschrift van het indicatiebesluit .

Artikel 11. Beëindiging en opzegging.

11.1 De individuele overeenkomst eindigt door het intreden van een van de volgende omstandigheden:

 1. Eindigen indicatie..
 2. Het overlijden van de zorgvrager.
 3. Opzegging of ontbinding door rechtelijke tussenkomst.
 1. In het geval van surseance of faillissement van de zorgvrager of de zorgaanbieder.
 2. Bij wederzijds goedvinden.

11.2 De zorgaanbieder kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat wordt in ieder geval verstaan:

 1. Dat de zorgvrager zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft.
 2. De zorgvrager weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 3. De zorgvrager gedragingen vertoont jegens medewerkers of cliënten van Zorggroep HD B.V., die voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken.
 4. De omvang of zwaarte van de zorg door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen.
 5. Indien van toepassing: door het verlopen van de duur of intrekken van het afgeven indicatiebesluit, waarbij de cliënt voortzetting van de zorgverlening door Zorggroep HD B.V. niet voor eigen rekening kan nemen.
 6. Indien blijkt dat de cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger voor het aangaan van de overeenkomst met Zorggroep HD B.V. onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, terwijl aannemelijk is, dat Zorggroep HD B.V. deze overeenkomst niet zou hebben aangegaan, als Zorggroep HD B.V. met de juiste en volledige gegevens bekend zou zijn geweest.
 7. Indien de cliënt zijn betalingsverplichtingen jegens Zorggroep HD B.V. niet nakomt.
 8. Indien Zorggroep HD B.V.de betreffende zorg- of dienstverlening in de woonplaats of regio van de cliënt staakt.

11.3 In de gevallen genoemd in artikel 11.2 rechtvaardigt dit Zorggroep HD B.V. tegen elke dag van de kalendermaand onmiddellijke beëindiging van het contract aan te zeggen tegen de cliënt c.q. zijn wettige vertegenwoordiger.

Beleidsverklaring opvraagbaar via: info@hdjs.nl